URA 5.56% 1.7¢ uran limited

there will not be mining in polna

 1. 2,786 Posts.
  lightbulb Created with Sketch. 3

  article said on 22.6.

  sorry went sleep yestreday>> so here it is in just few points and again!! it is just article from newspaper.


  heading = THERE WILL NOT BE MINING IN POLNA

  in Polna ppl did sign petition against mining
  in Brzkov there are against it
  in Jemna will be referendum
  in Pribyslav is still open but ppl don't like it
  >>Proè si mají v Èechách mastit kapsy Australané? Tìžbu uranu nechceme. S takovými argumenty pøišli na jednání zastupitelstva obyvatelé Pøibyslavi
  >> Why australians should get rich here in czech, we don't want mining here. Thouse were arguments reps on meeting in Bribyslav.

  generaly ppl r scared about health of their children and about environment.
  Representative Olga Budnikova of Timex said they r not looking only for exploration but mining with australian company Ura, their partner.
  Timex is company with asset of 200 000kc = $11500 LMAO
  ( Timex will do work and URA will finance it) Timex in many interviews said that URA is their investing partner and Timex will do all work as they r experienced in field work.

  (just for your information my new roof on 1 of my houses did cost me 600 000kc maybe I should buy Timex instead lol)  V Polné se uran tìžit nebude. Rozhodla petice 22.6.2007 8:04 POLNÁ/PØIBYSLAV - V Polné sepsali petici a protestovali na schùzi. V Brzkovì jsou proti. V Jamném vyhlásili referendum. V Pøibyslavi na Havlíèkobrodsku zatím debata bez závìru. Tak skonèilo v první fázi jednání zastupitelù dotèených obcí, zda povolit akciové spoleènosti Timex Zdice prùzkum a následnì i tìžbu uranu.

  V Polné na Jihlavsku už v této chvíli mají jasno: tìžba uranu neprobìhne. Zasloužila se o to ekologická sdružení Kala a Greenpeace, která doporuèila obèanùm petici. Bìhem pìti dnù se nasbíralo 1050 podpisù. „Dobrá zpráva je, že výzkum ani tìžba uranu v Polné neprobìhne. Horší je, že starosta oznaèil petièní akci za podpásovku,“ uvedla iniciátorka petice Libuše Kubová.

  Starosta se na vìc dívá z jiného úhlu. „Byl jsem napaden za to, že jsem proti uranu nevystoupil veøejnì. Mnoho obèanù to pochopilo tak, že s tìžbou souhlasím. Skuteèným dùvodem ovšem bylo, že jsem si z akce nechtìl dìlat politickou propagandu,“ vysvìtlil Jindøich Skoèdopole.

  Proè si mají v Èechách mastit kapsy Australané? Tìžbu uranu nechceme. S takovými argumenty pøišli na jednání zastupitelstva obyvatelé Pøibyslavi, které zneklidnila zpráva, že už jednou zavøený dùl na Brzkovì by se mìl znovu otevøít. „Jsem matka, bojím se o zdraví dìtí,“ prohlásila Ilona Loužecká z osady Uhry. Podobnì argumentovala i její sousedka Petra Fikarová: „Bojím se jak o zdraví dìtí, tak i o to, že dojde k devastaci pøírody.“

  „Pøišla jsem jen proto, že jsem to slíbila, neèekám, že bychom v Pøibyslavi uspìli po tak negativní mediální kampani,“ zahájila diskuzi jednatelka spoleènosti Timex Olga Bubníková.

  „Pro vás je to jen zástìrka, nemáte argumenty, že tìžba uranu nebude devastovat krajinu. Byli jsme rádi, že se Brzkov zavøel,“ oponovala zastupitelka Anna Šnýdlová.

  Podle Bubníkové, která pøiznala, že Timex nechce v Brzkovì jen zkoumat, ale hlavnì tìžit, je to pøedpojatost. Zdùraznila, že za Timexem, jehož základní jmìní je asi 200 tisíc korun, stojí bohaté zkušenosti, a hlavnì silná australská firma Uran Limited. Zastupitele ani obèany však nepøesvìdèila.

  http://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/polna_zdar20070622.html

  Told you drillfix sold most of URA for GRK way back and while you all URA lowers were kicking my a$$ for my english i made nice profit ( GRKOA in 0.034 top up @0.029 and GRK 0.082 all in early may and still holding;) Don't fell in love with stock and posters. Sometimes those who u hate is worth to listen.

  chears and good luck
 
arrow-down-2 Created with Sketch. arrow-down-2 Created with Sketch.